K.k.Jäger-Bataillon Nr. 1

                      
                                   
  K.k.Jäger-Bataillon Nr.1 je dobrovolné neziskové sdružení. Jednotka je řádným členem sdruženým v C.E.N.S (Středoevropská napoleonská společnost).

Cílem založení praporu bylo vytvořit jednotku rakouských polních myslivců z dob napoleonských válek.

 

Členství v jednotce je dobrovolné!

Povinností všech členů jednotky je dodržovat níže uvedená pravidla.

  Praporu velí volený velitel , který vodí prapor do boje a za pomoci volených poddůstojníků zajišťuje jeho funkčnost nejenom v boji, ale i v táboře. Velitel nebo jím pověřený zástupce zejména zajišťuje:

- komunikaci s organizátory akcí

- zastupuje jednotku na schůzích C.E.N.S.

- koordinuje účast jednotky na akcích

- zajišťuje informovanost jednotky

- řídí činnost jednotky v poli i v táboře

- dbá na ústrojovou kázeň a řádné vybavení každého člena jednotky vzhledem k jeho zařazení u jednotky

  Funkce velitele a poddůstojníků končí buď na vlastní žádost nebo odvoláním nadpoloviční většinou příslušníků praporu.

 

 

Prapor je rozdělen do:        

A/ Velení

B/ Bojové jednotky myslivců- střelců

C/ Týlové jednotky

 

Všechny oddíly jsou podřízeny veliteli či jeho zástupci!

 

 

A-Velení: velení se skládá z velícího důstojníka nebo poddůstojníka a jeho zástupců  v důstojnické či poddůstojnické hodnosti. Do funkce velitele, důstojníků či poddůstojníků jsou příslušníci voleni jednotkou.

B- Bojová  jednotka myslivců- střelců: je podřízena velení a řídí se jejich rozkazy.O zařazení do bojové části praporu rozhoduje úroveň výcviku a splnění výstrojního řádu praporu.

  Je samozřejmostí že nově příchozím je poskytnut prostor k výcviku a pomoc od všech členů praporu, tak aby se mohli stát  co nejdříve(po uplynutí zkušební doby) řádným členem jednotky.

  Minimální věk členů bojové části praporu účastnícího se veřejné ukázky, kde se manipuluje se střelnou zbraní je 18 let bez vyjímky!

  Členové  mladší 18-ti let, dle svých možností spolupracují s nebojovou týlovou částí praporu.

  Služba žen či dívek v bojové části praporu u zbraně je možná po odsouhlasení většinou členů jednotky. Po dobu, kdy bude v uniformě nebude poznat na první pohled, že se jedná o ženu!

C- týlová jednotka: Sestává se z kuchařů, nebojujících žen a mládenců mladších 18-ti let  (markytánky a zásobovači). Jejich úkolem je zajišťovat např. pitnou vodu pro bojovníky v poli, ošetřování a odsun zraněných do týlu a ostraha tábora v čase bojové ukázky.  Řídí se pokyny velitele a jeho zástupců.

 

 

Povinnosti příslušníků praporu

 

  Všichni příslušníci praporu vstupují a slouží v jednotce dobrovolně a  dobrovolně se zavazují řídit se  právy i povinnostmi příslušníka, bez nichž je smysluplná činnost jednotky nemyslitelná.

.1/ Každý příslušník praporu si výstroj a výzbroj pořizuje na vlastní náklady. Nejpozději do roka od vstupu do jednotky(zkušební doba) by měl každý splňovat výstrojní minimum příslušníka praporu.  O svoji výstroj a výzbroj bude každý pečovat tak, aby byla vždy funkční a ve vzorném pořádku! Totéž platí a to dvojnásob u svěřené výzbroje či výstroje!

  Nedodržení této povinnosti je důvodem k nezařazení do bojové ukázky!

2/ Každý kdo manipuluje se zbraněmi je povinen ovládat bezpečně svoji zbraň a dodržovat bezpečnost při manipulaci se zbraní!

Povinností osob manipulujících se střelnými zbraněmi je dodržovat pravidla bezpečného zacházení se střelnou zbraní a chovat se ze zbraní dle platných zákonů!

3/ Každý příslušník praporu, pokud potvrdí svoji účast na příslušné akci, dává tím na vědomí že se této akce hodlá  určitě  zúčastnit. Pokud z nějakých  důvodů  nemůže dostát svému závazku, řádně a včas se omluví!

4/ Každý je povinen během akce plnit rozkazy svých nadřízených, dodržovat táborový řád, bitevní scénář a uniformní povinnost.

5/ Každý bude respektovat prohibiční nařízení. Je nepřípustné, aby kdokoliv nastoupil do bitvy v podnapilém stavu či pod vlivem jiných omamných látek!

 

Jednotka ve své polní činnosti vždy vystupuje v souladu s požadavky scénáře pořadatele jehož dodržení garantuje velitel praporu. Jednotka nastupuje do pole vždy v předpisové  plné polní výstroji a výzbroji není-li stanoveno jinak!

 

 

Práva příslušníků praporu

 

1/ Každý slouží v praporu dobrovolně a proto může kdykoliv prapor opustit.  Cti dbalý člověk samozřejmě opouští společenství po dodržení slíbených nebo vzniklých závazků.

2/ Každý člen praporu starší 18-ti let má právo podílet se na přípravě a plánu činnosti praporu. Jeho názor a hlas má stejnou váhu jako názor a hlas ostatních.

3/ Každý má právo upozornit na negativní jevy v praporu(činnost v poli, dodržování výstrojních podmínek, táborového řádu apod.).

4/ Každý má právo při hodnocení akce vznést své připomínky a názory. Velitelský sbor má za povinnost každou racionální připomínku projednat.

 

Všeobecná ustanovení

a) Přesun na akci:

- Příslušníci praporu se přesunují na akce podle vzájemné domluvy. Každý jednotlivec platí svému řidiči poměrnou část nákladů, není-li dohodnuto jinak.

b) Prezentace u pořadatele a vystupování praporu na veřejnosti:

- Prezentaci na akci provádí velitel jednotky či jím pověřený zástupce

- Na veřejnosti se příslušníci praporu po dobu akce chovají, tak aby ani v nejmenším neutrpěla dobrá pověst praporu.

c) Tábor:

- Prapor staví společný tábor. První kdo dorazí na místo tábora podrží místo pro ostatní. Ve výjimečných případech (malé tábořiště) se povoluje improvizace.

- Tábor bude udržován ve stavu, aby nerušil nedobovými doplňky celkový ráz akce a táborové vybavení musí odpovídat dané době.

d) Stravování:

- Pokud stravu nezajišťuje pořadatel, stravuje se prapor společně. Každý strávník uhradí poměrnou část nákladů na jídlo.

 

 

Závěrečné ustanovení

  Prapor je zájmovým, dobrovolným sdružením. Příslušníky praporu spojuje jejich společný zájem o vojenskou historii v daném období napoleonských válek. Pokud má prapor dosáhnout požadované bojové a společenské úrovně je bezpodmínečně nutno vyžadovat od všech členů praporu loajalitu a zájem o činnost praporu. Je třeba snažit se vyvarovat osobních sporů, které by negativně ovlivňovaly činnost praporu. Každý ať má na paměti profesionální výši svého praporu a snaží se podle svých sil, schopností, možností  a nejlepšího svědomí učinit maximum pro dobré jméno svého praporu.